Tijdens het bezoek aan Goetjaer mogen geen zelf meegenomen drank of etenswaren worden genuttigd.

Elke deelnemer zal de faciliteiten van Goetjaer geheel op eigen risico volgen. Kosten van enig ongeval of letsel opgelopen als gevolg van de aanwezigheid in het gebouw kunnen niet verhaald worden op Goetjaer. Goetjaer zal geen enkele claim accepteren.

Elke bezoeker is verantwoordelijk voor alle hem/haar toebehorende eigendommen. Bij verlies, vermissing, verduistering, diefstal of beschadiging daarvan door welke oorzaak dan ook kan Goetjaer niet aansprakelijk gesteld worden.

Door de bezoeker berokkende schade is op de bezoeker verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.


Het overeengekomen bedrag aan lesgeld wordt ook betaald als de cursist enige tijd geen gebruik maakt van de faciliteiten van Goetjaer. Uitzonderingen zijn slechts dan mogelijk als Goetjaer hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Lesgeld wordt niet gerestitueerd of worden omgezet in privé lessen. Afmelden van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden.

Goetjaer is bevoegd bij wanbetaling en wangedrag naar haar oordeel de toegang tot het gebouw te ontzeggen. Indien de bezoeker de instructies en/of reglementen overtreedt, heeft Goetjaer het recht verdere toegang te ontzeggen zonder teruggave van het betaalde lesgeld. De openingstijden worden door Goetjaer vastgesteld. De bezoeker zal de deelname daarnaar moeten richten, met persoonlijke voorkeur kan niet altijd rekening gehouden worden.

Wanneer er niet in overeenstemming met de genoemde regeling is afgemeld, dan blijft de deelnemer lesgeld plichtig en wordt het lesgeld zonder meer opgeëist.

Alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarder en of advocaat kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn inbegrepen, welke door Goetjaer worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de deelnemers te bewerkstelligen, zijn ten laste van de deelnemer.

Mocht de dansschool door een pandemie zoals Corona voor een bepaalde periode dicht moeten, dan worden de lessen opgeschoven naar een latere periode.


Danscentrum Goetjaer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site van Danscentrum Goetjaer. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Danscentrum Goetjaer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op deze site. Danscentrum Goetjaer behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of andere derden.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Danscentrum Goetjaer zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Danscentrum Goetjaer is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Danscentrum Goetjaer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

Alle genoemde data & prijzen op de site van Danscentrum Goetjaer zijn onder voorbehoud.


De site van Danscentrum Goetjaer geniet auteursrechtelijke bescherming. De intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op de gebruiker van de site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, op te slaan in een geautomatiseerd bestand, openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere vorm of wijze dan ook of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Danscentrum Goetjaer.