Danscentrum Goetjaer, gevestigd aan Van Bergenplein 17 te Etten-Leur, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@goetjaer.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Goetjaer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wanneer je contact met ons opneemt, verstrek je alleen je naam, e-mail adres en telefoonnummer.

Wanneer je klant van ons wordt, verwerken wij het volgende:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres

Van iedere bezoeker op onze website wordt het volgende bijgehouden, om onze website te verbeteren:

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@goetjaer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Goetjaer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om je inschrijving voor een cursus te verwerken
 • Goetjaer analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Goetjaer neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Goetjaer) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Goetjaer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personlia en contactgegevens
Deze gegevens worden alleen verzameld wanneer jij deze met ons deelt en worden opgeslagen in ons CRM systeem. Deze data wordt gedurende een jaar na ons laatste contact bewaard. Zo kunnen we je contacteren mocht er iets zijn binnen deze periode.

Browsergegevens, gegevens over jouw activiteiten op onze website
Deze gegevens worden verzameld zodra je de cookies op onze website accepteert. Deze data wordt gedurende 26 maanden bewaard. De data wordt bewaard om de website en onze producten te verbeteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Goetjaer verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Goetjaer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Goetjaer gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Goetjaer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics __utma (2 jaar) / __utmb (30 minuten) /
__utmc (tot je onze website verlaat) / __utmt (10
minuten) / __utmz (6 maanden)
We gebruiken deze cookies om niet-persoonlijk te identificeren data te verzamelen over jouw bezoek aan onze website, zoals het aantal bezoeken, welke pagina’s je hebt bezocht en hoelang je op onze website bent geweest. We gebruiken deze data om onze website te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Goetjaer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@goetjaer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Goetjaer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Goetjaer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@goetjaer.nl.

Privacy Policy

Disclaimer

Danscentrum Goetjaer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site van Danscentrum Goetjaer. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
Danscentrum Goetjaer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op deze site. Danscentrum Goetjaer behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of andere derden.
Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Danscentrum Goetjaer zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Danscentrum Goetjaer is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Danscentrum Goetjaer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

Alle genoemde data & prijzen op de site van Danscentrum Goetjaer zijn onder voorbehoud.

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Tijdens het bezoek aan Danscentrum Goetjaer mogen geen zelf meegenomen drank of etenswaren worden genuttigd.
Elke deelnemer zal de faciliteiten van Danscentrum Goetjaer geheel op eigen risico volgen. Kosten van enig ongeval of letsel opgelopen als gevolg van de aanwezigheid in het gebouw kunnen niet verhaald worden op Danscentrum Goetjaer. Danscentrum Goetjaer zal geen enkele claim accepteren.
Elke bezoeker is verantwoordelijk voor alle hem/haar toebehorende eigendommen. Bij verlies, vermissing, verduistering, diefstal of beschadiging daarvan door welke oorzaak dan ook kan Danscentrum Goetjaer niet aansprakelijk gesteld worden.
Door de bezoeker berokkende schade is op de bezoeker verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.

Lesgeld

Het overeengekomen bedrag aan lesgeld wordt ook betaald als de cursist enige tijd geen gebruik maakt van de faciliteiten van Danscentrum Goetjaer. Uitzonderingen zijn slechts dan mogelijk als Danscentrum Goetjaer hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Lesgeld wordt niet gerestitueerd.
Afmelden van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden.
Danscentrum Goetjaer is bevoegd bij wanbetaling en wangedrag naar haar oordeel de toegang tot het gebouw te ontzeggen. Indien de bezoeker de instructies en/of reglementen overtreedt, heeft Danscentrum Goetjaer het recht verdere toegang te ontzeggen zonder teruggave van het betaalde lesgeld.
De openingstijden worden door Danscentrum Goetjaer vastgesteld. De bezoeker zal de deelname daarnaar moeten richten, met persoonlijke voorkeur kan niet altijd rekening gehouden worden.
Wanneer er niet in overeenstemming met de genoemde regeling is afgemeld, dan blijft de deelnemer lesgeld plichtig en wordt het lesgeld zonder meer opgeëist.
Alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarder en of advocaat kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn begrepen, welke door Danscentrum Goetjaer worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de deelnemers te bewerkstelligen, zijn ten laste van de deelnemer.

Machtigingsvoorwaarden

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Danscentrum Goetjaer om van zijn/haar rekening bedragen af te schrijven. Ondergetekende verklaart zich akkoord met de bepalingen en voorschriften die hiervoor bij de daar voor bestemde instellingen in Nederland van kracht zijn.